Products

Mono Styrene (Mitsubishi)

ใช้ผสมในเรซิ่นให้มีความหนืดลดลงเวลาจะใช้ทำชิ้นงาน

Acetone

ใช้ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆนิยมใช้มากกว่าทินเนอร์เพราะไม่ค่อยกัดผิวหนังและล้างคราบเรซิ่นได้สะอาดกว่า

MEKP

MEKP

โคบอลท์ (Cobalt)

โคบอลท์ (Cobalt)

Maxcel 602 IF

ใช้ในการขึ้นรูปแม่แบบและเติมเต็มช่องว่างของชิ้นงาน

AEROSIL 200

WACKER HDK N20

WACKER HDK N20

Cap-O-Sil

Cap-O-Sil

3 M Glass Bubbles K20

3M Glass Bubbles K20