Products

Biaxial Fabrics

Category

Composites Reinforcement

Product Name

Biaxial Fabrics

Product description

-ใยทอ ที่ใช้ E-glass แบบเส้นเดี่ยวมาทอสองทางในมุม +45 องศาและ – 45 องศา เมื่อให้แนวยาวเป็น 0 องศา ใช้ในงานที่ต้องการการรับแรงของชิ้นงานเพิ่มเติมในระนาบ + และ – 45 องศา สามารถใช้ ประกอบกับการใช้ ใยทอแนวเดียวที่เรียกว่า Unidirectional 0 หรือ 90 องศา

Related Products